1 λεπτά ανάγνωσης
ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 Διανύοντες τήν περίοδο τοῦ θέρους, γιά μία ἀκόμα χρονιά βλέπουμε νά μαίνονται οἱ πυρκαγιές, νά χάνονται περιουσίες καί δυστυχῶς σέ κάποιες περιπτώσεις συνάνθρωποί μας νά χάνουν τή ζωή τους. Μπροστά σ’ αὐτή τήν καταστροφή δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι καί ἀσυγκίνητοι. Γι’ αὐτό ἐφιστᾶται ἡ προσοχή ὅλων μας πρός ἀποφυγήν ἐκδηλώσεως πυρκαγιᾶς, κατά τούς θερινούς ἰδιαιτέρως μῆνες, καί συνιστᾶται γενικώτερα ὁ σεβασμός μας πρός τό περιβάλλον, πού ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα.

 Εἶναι καθῆκον μας νά σεβόμεθα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί νά τά προστατεύουμε. Εἶναι Ἐκεῖνος πού ἔδωσε στούς πρωτοπλάστους τήν ἐντολή νά ἐργάζονται καί νά φυλάσσουν τήν κτίση καί τή δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ὥστε αὐτή νά φανερώνει διαρκῶς τήν ὀμορφιά καί τή σοφία τοῦ Δημιουργοῦ της, καί νά καθίσταται παράδεισος γιά τόν ἄνθρωπο.

 Καλούμεθα, λοιπόν, μὲ αἴσθημα εὐθύνης νὰ ἐπιδείξουμε σύνεση καί ἐγρήγορση, ἀποφεύγοντας ὅ,τι θά μποροῦσε νά προκαλέσει πυρκαγιά καί νά εἰδοποιοῦμε τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας) σέ περίπτωση πού ὑποπτευθοῦμε κινήσεις τυχόν ἐμπρηστῶν ἤ εὑρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μέ ἐκδήλωση πυρκαγιᾶς.

 Εἰδικώτερα·

 1.         Σέ ὅτι ἀφορᾶ ἀγρότες καί μελισσοκόμους ἀπαγορεύεται  ρητά τό ἄναμμα φωτιᾶς στήν ὕπαιθρο γιά ὁποιονδήποτε λόγο ἀπό τόν μῆνα Μάϊο ἕως καί τόν Ὀκτώβριο. Γιά τούς παραβάτες προβλέπεται ἡ ἐπιβολή διοικητικοῦ προστίμου ἐνῶ σέ περιπτώσεις πού προκληθεῖ ἤ ἐπεκταθεῖ ἡ πυρκαγιά σέ δασική ἔκταση προβλέπεται ἡ διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου σύμφωνα μέ τόν Ποινικό Κώδικα.

 2.         Ἀπαγορεύεται ἡ καύση σκουπιδιῶν, κλαδιῶν καί ἀγροτικῶν ὑπολειμμάτων καλλιεργειῶν. Τά καμμένα ἀγροτεμάχια καί οἱ χορτολιβαδικές ἐκτάσεις κοινοποιοῦνται ἄμεσα στόν Ο.ΠΕ.ΚΕ.Π.Ε. γιά περαιτέρω ἐνέργειες, ὅπως μείωση τῆς ἐπιδότησης.

 3.         Ὅσοι ἀγρότες ἔχουν ἀφήσει ἐντός θερισμένων ἀγροτεμαχίων μπάλλες μέ ἄχυρο ἤ ἄλλα μηχανήματα, καλοῦνται νά τά ἀποσύρουν τό συντομώτερο σέ ἀσφαλές μέρος, διότι ἐγκυμονεῖ κίνδυνος ἐκδήλωσης πυρκαγιᾶς.

 4.         Τό κάπνισμα μελισσῶν ἐπιτρέπεται γιά τίς νομίμως ἐγκατεστημένες κυψέλες μόνο μέ δείκτη ἐπικινδυνότητας 1 (χαμηλή) & 2 (μέση) σύμφωνα μέ τόν χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιᾶς, πού ἐκδίδεται ἀπό τή Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας, κατά τίς πρωϊνές ὧρες καί μέχρι τή 10η πρωϊνή. Οἱ μελισσοκόμοι θά πρέπει νά τοποθετοῦν τίς κυψέλες τους σέ σημεῖα καθαρισμένα ἀπό τά ξηρά χόρτα περιμετρικά καί σέ ἀκτίνα 10 μέτρων, ἔτσι ὥστε σέ περίπτωση πυρκαγιᾶς νά ἀποφευχθεῖ ἡ καταστροφή τους. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ τοποθέτησή τους πάνω σέ ἐλαστικά αὐτοκινήτων. Καλό εἶναι νά ὑπάρχει ἱκανή ποσότητα νεροῦ, τουλάχιστον 200 λίτρα, καί γεωργικά ἐργαλεῖα γιά τήν ἀντιμετώπιση ἑστιῶν φωτιᾶς.

 5.         Οἱ ἰδιοκτῆτες φωτοβολταϊκῶν πάρκων ἐπιβάλλεται νά προβοῦν σέ καθαρισμό τους ἀπό χόρτα καί κλαδιά, ὥστε σέ περίπτωση πυρκαγιᾶς, νά ἀποφευχθεῖ ἡ πρόκληση ζημιῶν.

 6.         Οἱ ἰδιοκτῆτες οἰκοπέδων νά προβοῦν σέ καθαρισμό τους ἀπό χόρτα καί κλαδιά. Δημιουργεῖστε μία ἀντιπυρική ζώνη γύρω ἀπό τίς κατοικίες καθαρίζοντας σέ ἀκτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων ἀπό τά ξερά χόρτα καί φύλλα.

 7.         Ἐπιπρόσθετα, μέ πρόσφατη Πυροσβεστική Διάταξη, καθορίζονται προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οἰκοπέδων καί λοιπῶν ἀκάλυπτων χώρων, πού βρίσκονται σέ περιοχές ἐντός ἐγκεκριμμένων ρυμοτομικῶν σχεδίων, ἐντός ὁρίων οἰκισμῶν χωρίς ἐγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σέ ἐκτάσεις πού βρίσκονται ἐντός ἀκτίνας 100 μ. ἀπό τά ὅρια τῶν ἀνωτέρω περιοχῶν, καθώς καί σέ ἐκτός σχεδίου γήπεδα μέ κτίσμα. Ἀπομακρύνετε τά ξερά κλαδιά ἀπό τά δένδρα καί τούς θάμνους. Προμηθευτεῖτε λάστιχο νεροῦ πού θά καλύπτει ὅλους τούς χώρους τοῦ οἰκοπέδου. Γιά τούς παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις.

 8.         Σέ περίπτωση πού ἀντιληφθεῖτε πυρκαγιά: Τηλεφωνήσατε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ἤ στό 112 καί δώσατε σαφεῖς πληροφορίες γιά:  τήν τοποθεσία καί τό ἀκριβές σημεῖο πού βρίσκεσθε, τό ἀκριβές σημεῖο καί τήν κατεύθυνση τῆς πυρκαγιᾶς, τήν ἔνταση τοῦ ἀνέμου στήν περιοχή, καί τό εἴδος τῆς βλάστησης πού καίγεται, Ἀπομακρυνθεῖτε ἀμέσως ἀπό τήν περιοχή καί ἀκολουθήσατε πιστά τίς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν Διευκολύνατε τήν πρόσβαση τῶν Πυροσβεστικῶν δυνάμεων.

 Ἐ κ   τ ῆ ς   Ἱ ε ρ ᾶ ς    Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς