1 λεπτά ανάγνωσης

  Στήν ὄχθη τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ ἔρχεται ὁ Κύριος σήμερα, γιά νά συναντήσει τόν ἄνθρωπο. Ἦταν ἕνα συνηθισμένο πρωινό. Τίποτε δέν προμήνυε ὅτι ὁ Δημιουργός τοῦ Σύμπαντος θά περπατοῦσε στήν ἀκρογιαλιά τῆς Γεννησαρέτ καί ὁ Σίμωνας καί ἡ παρέα του αὐτό τό πρωινό θά συναντοῦσαν τό Δημιουργό τους, καί Ἐκεῖνος θά τούς καλοῦσε νά γίνουν οἱ ἄμεσοι μαθητές καί συνεργάτες Του.

 Μέσα στή ρουτίνα τῆς καθημερινότητας ἔγινε αὐτό πού δέν μποροῦσε νά φαντασθεῖ, νά ὀνειρευθεῖ ἤ νά ἐλπίσει κανείς ἀπό τούς πρωταγωνιστές τοῦ σημερινοῦ περιστατικοῦ. Οἱ ταπεινοί καί ἁπλοῖ ψαράδες καλοῦνται νά γίνουν συνεργάτες τοῦ Μεσσία στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὡς προσόντα δέν ἔχουν τή γνώση, τά χρήματα ἤ τίς γνωριμίες. Μοναδικό προσόν πού διαθέτουν εἶναι ἡ καθαρή τους καρδιά, τό ταπεινό τους φρόνημα, ἡ ὑπακοή καί ἡ ἁπλότητα.

 Τό γεγονός αὐτό καταδεικνύει  ὅτι ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται παντοῦ καί πάντοτε. Ὅλοι εἶναι ἱκανοί καί ἄξιοι νά συναντήσουν καί νά ζήσουν τήν ἀποκεκαλυμένη ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Τό θέμα εἶναι, ὅμως, πόσοι εἶναι ἕτοιμοι νά τήν ἀποδεχθοῦν καί νά ἐπιτρέψουν σ’ Ἐκεῖνον ν’ ἀλλάξει τή ζωή τους. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ γίνεται καθημερινά καί μέ ἀμέτρητους τρόπους. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται μέσ’ ἀπό τήν ὀμορφιά καί τήν ἁρμονία τῆς φύσεως· μέσ’ ἀπό τό μικρόκοσμο καί τό μακρόκοσμο τῶν πλασμάτων Του· μέσ’ ἀπό τή χάρη καί τίς εὐλογίες τῆς λατρείας καί τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας Του· μέσ’ ἀπό τά μικρά ἤ μεγάλα γεγονότα τῆς καθημερινότητας, πού οἱ ἄνθρωποι τά ὀνομάζουν συμπτώσεις· μέσ’ ἀπό τά ἄπειρα δῶρα Του, πού τά συνηθίσαμε καί τά θεωροῦμε δεδομένα· μέσ’ ἀπό τά βλέμματα, τά χαμόγελα καί τά αἰσθήματα ὅλων αὐτῶν πού συναντᾶμε καθημερινά στή ζωή μας. Γιά τούτη ὅμως τήν πλούσια σέ τρόπους καί φόρμες ἀποκάλυψη ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού εἶναι ἔτοιμοι νά τήν ἀποδεχθοῦν καί νά τήν ἐκτιμήσουν.

 Οἱ ψαράδες τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς δέχονται αὐτή τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν καθημερινότητά τους, μετατρέπουν τήν ψαρόβαρκά τους σέ ἄμβωνα, γιά νά κηρύξει ὁ Θεῖος Διδάσκαλος καί ἀποφασίζουν νά κάνουν ὑπακοή σέ ὅ,τι καί ἄν τούς ζητήσει. Ἐκεῖνος τούς ζητάει τό ἐντελῶς παράξενο καί ἀντισυμβατικό: νά ρίξουν τά δίχτυα τους, γιά νά ψαρέψουν μέρα μεσημέρι. Ἐκεῖνοι, μετά τήν πρώτη λογική τους ἐπιφύλαξη, γιά τό χατίρι τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ καί ἀπό μία εὐλογημένη ὑπακοή, ρίχνουν τά δίχτυα τους κάτω ἀπό τό φῶς τοῦ ἡλίου καί εἰσπράττουν αὐτό πού δέν κατάφεραν ὅλο τό βράδυ· γεμίζουν τό πλοιάριό τους μέ τόσα ψάρια, πού κινδυνεύει νά βυθισθεῖ ἀπό τό φορτίο.

 Εἶναι πραγματικά μεγάλη ὑπέρβαση νά ξεπεράσει κάποιος τά δεδομένα τῆς λογικῆς καί ν’ ἀκολουθήσει ὁδηγίες πού δέ χωροῦν στό μυαλό καί δέν ἀκολουθοῦν τούς φυσικούς νόμους. Ἡ ὑπακοή, ὅμως, εἶναι μία ἐλεύθερη κίνηση τοῦ ἀνθρώπου νά ξεπεράσει τόν ἑαυτό του καί τά δεδομένα του καί νά ὑποταχθεῖ στό ἄγνωστο καί ἀνερμήνευτο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπακοή χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια καί δύναμη. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ὑπακοῆς κάνει τήν ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ ἐγωισμοῦ του. Ξεπερνᾶ τίς ἀπόψεις, τή γνώμη, τά δικαιώματά του. Ὑποτάσσεται ἀπό ἀγάπη καί ἀπό ἐμπιστοσύνη. Ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Θεό πάντοτε δικαιώνεται καί ἀργά ἤ γρήγορα ἀνταμείβεται.

 Οἱ μαθητές ἐμπιστεύθηκαν τήν ὑπόδειξη τοῦ Χριστοῦ καί εἶχαν τήν πλούσια ψαριά. Τό θαῦμα αὐτό, ὅμως, μέσα τους ζητοῦσε ἑρμηνεία. Αὐτή τήν ἑρμηνεία τούς τήν ἔδωσε ὁ Κύριος. Τούς ἐξηγεῖ ὅτι τούς χάρισε τήν πλούσια ψαριά, διότι αὐτό εἶναι τό εὔκολο, τό ἀσήμαντο καί τό δευτερεῦον. Τό σημαντικό γιά τό Χριστό εἶναι νά Τόν ἀκολουθήσουν γιά νά γίνουν ἁλιεῖς τῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν. Ἡ πλούσια ψαριά πού τούς χαρίζει εἶναι μία ὑπόσχεση πώς, ἐάν θελήσουν νά γίνουν ἁλιεῖς ἀνθρώπων, θά κάνουν μιά ἀνταλλαγή. Θά ἀνταλλάξουν τήν ὕλη μέ τό πνεῦμα. Τούς ὑπόσχεται πώς, ἐάν Τόν ἀκολουθήσουν, τούς περιμένει δουλειά καί κόπος πολύς. Ὀ μαθητής τοῦ Χριστοῦ δέν βολεύεται στίς θεωρίες. Δέν ἀναπαύεται στά εὐχολόγια. Εἶναι ἕτοιμος νά κουρασθεῖ, νά ἱδρώσει, νά ματώσει, νά ξενυχτίσει, νά δοκιμάσει ἀμέτρητες φορές τήν ἁλμύρα στίς θάλασσες τοῦ κόσμου, νά τρέξει στούς ἀγεωγράφητους ὁρίζοντες τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, γιά νά ἁλιεύσει ἀνθρώπους. Ὑπόσχεται ὁ Ἰησοῦς στούς μελλοντικούς μαθητές Του νά τούς κάνει ἁλιεῖς ἀνθρώπων, γιά νά τούς διαβεβαιώσει ὅτι τούς περιμένει πολύς κόπος· κούραση ἀπό τίς δυσκολίες, ἀπό τίς προδοσίες, ἀπό τό ἀμφίβολο ἀποτέλεσμα· κούραση σωματική, ψυχική, πνευματική. Ὅποιος ἀποφασίσει νά γίνει μαθητής Του, ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου ὀφείλει νά κοπιάσει. Τό ἀντιστάθμισμα σ’ αὐτόν τόν κόπο εἶναι ἕνα καί μόνο, ἡ χαρά τοῦ ἀποτελέσματος, ἡ ἱκανοποίηση ἔστω καί τῆς ἐλάχιστα καλῆς ψαριᾶς. Ὅταν καταλάβει ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ ὅτι ἀξιώθηκε νά γίνει ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ Κυρίου του, γιά νά σαγηνευθοῦν οἱ ψυχές στή σωτηρία, αὐτό δέν εἶναι μόνο χαρά, ἀλλά εἶναι καί ἀπίστευτη τιμή. Κανένα ἀξίωμα καί κανένα ἐπάγγελμα καί καμία διάκριση δέν ἀντισταθμίζεται ἀπό τό αἴσθημα ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι σώζονται χάρη στόν κόπο πού καταβάλλει ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ.

 Ἀγαπητοί μου,

 Αὐτό τό δέλεαρ ὁ Ἰησοῦς τό προσφέρει σέ ὅλους μας. Ὅλους μᾶς καλεῖ, χωρίς ἐξαίρεση, νά γίνουμε συνεργάτες καί ἀπόστολοί Του γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς καλεῖ νά βροῦμε μέσα μας τήν ἀπαραίτητη ἀγάπη πού χρειάζεται, γιά νά διακονήσουμε τούς ἀδελφούς μας. Μετά τήν κόπωση τῆς ἐργασίας ὁ Κύριος μᾶς ὑπόσχεται τή χαρά τοῦ ἀποτελέσματος. Μακάρι αὐτῆς τῆς χαρᾶς νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μας ὡς φιλότιμοι ἁλιεῖς τοῦ Εὐαγγελίου καί ὡς ἀποδέκτες τῆς ἄκτιστης Θείας Χάριτος. Ἀμήν.