1 λεπτά ανάγνωσης
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  2 0 2 2

« Πόσο θά ἦταν μέγα καί παράδοξο ἄν κατέβαινε ὁ ἥλιος ἀπό τούς οὐρανούς καί τόν ἔβλεπες νά τρέχει πάνω στή γῆ! Αὐτό, θά προξενοῦσε κατάπληξη σ᾽ὅλους: συλλογίσου τώρα πόσο εἶναι ἐκπληκτικώτερο νά βλέπεις τόν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης νά ἐκτοξεύει τίς ἀκτίνες του μεσ᾽ἀπό τή δική μας σάρκα καταυγάζοντας τίς ψυχές μας». Με αυτή την σκέψη έζησαν την κοινή ευχαριστία, την ημέρα των Χριστουγέννων, οι πιστοί της Μάνης. 

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου βασιλείου και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητος Μάνης κ. Γκιντίδης Δημήτριος και η Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Μάνης κ Βαϊράμη Μελπομένη. 


Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ανεγνώσθει η Εγκύκλιος του Σεβασμιώτατου που μεταξύ άλλων έλεγε: "Ἡ εἰρήνη μέσα μας, στὰ σπίτια μας, στὶς μεταξύ μας σχέ­σεις, στὴν Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Ὁ Θεὸς ὀνομάζεται «Θεὸς τῆς εἰρήνης» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11), ὁ δὲ Χριστὸς «Αὐτός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. β΄ 14), καὶ Αὐτὸς προσφέρει τὴν «ἄνωθεν εἰρήνην», ποὺ «ὑπερέχει πάντα νοῦν» (Φιλιπ. δ΄ 7) καὶ ἀποτελεῖ θεῖο δῶρο καὶ καρπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γαλ. ε΄ 22). Χωρὶς αὐτὴ τὴν εἰρήνη δὲν ἀντέχεται ἡ ζωή, δὲν ὑπάρχει ζωή, δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε Χριστούγεννα! Καὶ αὐτὴ ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ καρπός τῆς Γεννήσεως καὶ τὸ δῶρο τοῦ Ἐνανθρω­πήσαντος Χριστοῦ. Χαρίζεται ὅμως σὲ αὐτοὺς ποὺ προσεύ­χονται καὶ ἀγωνίζονται γι’ αὐτήν· «εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον» (Ἑβρ. ιβ΄ 14), γράφει στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, ἔφερε στὸν κόσμο τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐδοκία Του, δηλαδὴ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὔνοιά Του στὸν ἄνθρωπο. Ἄς ἀνοίξουν οἱ καρδιές μας γιά νὰ δεχθοῦν καὶ νὰ χαροῦν τὸ δῶρο Του. Διάπυρη εἶναι ἡ προσευχή μας ὁ ἐν Βηθλεέμ Γεννηθείς καί ἐν Φάτνη Ἀνακληθείς Κύριος νὰ κατασιγάζει τὰ πάθη, νὰ φωτίζει τὴ διάθεση καὶ νὰ κυριαρχήσῃ παντοῦ ἡ εἰρήνη Του. Αὐτὴ εἶναι ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ζήσουμε κι ἐμεῖς φέτος «Ἀληθινὰ καὶ ἁγιασμένα Χριστούγεννα». Σᾶς τὸ εὔχομαι ἀπὸ καρδίας."

Την προπαραμονή το απόγευμα, τελέσθηκε το μυστήριο του Ευχελαίου και στη συνέχεια η Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων.

Την παραμονή το πρωΐ, τελέσθηκε ο Όρθρος και η Θειά Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου όπου κοινώνησαν άπαντες οι εκκλησιάζομενοι.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Ε Τ Ε Χ Θ Η   ! ! !